A till Ö för medlemmar

Andrahandsuthyrning
Vid enstaka upplåtande av lägenheten för självständigt boende överstigande en vecka, men understigande en månad, räcker det om du anmäler detta till styrelsen med namnuppgift på personen och längden för upplåtandet. Vid upplåtande överstigande fyra veckor skall tillstånd alltid sökas hos föreningen. För att styrelsen ska bevilja tillstånd ska du ha beaktansvärda skäl (7 kap 11§, bostadsrättslagen). Det kan t.ex. vara tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Läs mer om reglerna här.

Avflyttningskontroller
Brf Reimer har beslutat att fr.o.m. 1 december 2013 skall avflyttningskontroller göras vid överlåtelser av lägenheter. Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts som har otillåtna ändringar. Det som främst kontrolleras vid en avflyttningskontroll är ventilations-, värme- och sanitetsinstallationer, att inga allvarliga skador finns, att inga otillåtna ändringar eller installationer gjorts. Om anmärkningar finns, åläggs bostadsrättshavaren att åtgärda dessa. Avflyttningskontroller bekostas av föreningen. När styrelsen fått ett godkänt protokoll, kan den formella handläggningen av överlåtelsen slutföras.

Det åligger bostadsrättshavaren att informera styrelsen om att en överlåtelse planeras. Det ligger i såväl dennes, som i föreningens intresse, att detta sker i god tid så att eventuella brister kan åtgärdas innan överlåtelseprocessen slutförs. I det fall protokollet visar brister, skall efterbesiktning göras av fastighetsskötaren, när dessa är åtgärdade.

Medlemskap i föreningen kan ej beviljas den som övertar lägenheten innan avflyttningskontroll har gjorts och eventuella brister har åtgärdats och godkänts.
Beställning av avflyttningskontroll görs hos föreningens fastighetsförvaltare Henrik Albrecht, 073-100 77 23 eller info@abcfastighet.se.

Barnvagnar
Av brandsäkerhetsskäl får inte barnvagnar, rullatorer, pulkor eller dyl. ställas i trapphusen, utan de ska stå i lägenheten eller i barnvagnsrum. Inte heller får dörrmattor finnas i trapphusen, såväl av brandskyddsskäl som för att underlätta städningen Brandmyndigheten kräver att utrymningsvägarna hålls fria. Information finns på expeditionen.

Bastu
Bastu finns bottenvåningen i P5, ingång genom tvättstugan. Boka på bokningslista bredvid ingången till bastun och kvittera ut personlig nyckel på expeditionen. Högst två timmar per bokning. Observera att uppvärmningstiden inte ska bokas.

Besiktning
Styrelsen och fastighetsskötaren tillsammans besiktigar föreningens alla lägenheter regelbundet. Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, skall ske vart 6:e år och genomfördes senast under 2015. (Se även ”Avflyttningskontroll” och ”Ventilation”)

BoService
BoService är en ekonomisk förening som är gemensam för alla på Reimersholme. De fem bostadsrättsföreningarna, förskolan, företagen m.fl. är medlemmar. Man kan även bli enskild medlem om man vill stödja verksamheten. För vidare information och kontaktperson, se anslag i entréerna.

Brandskydd
Föreningen ser brandskydd som en prioriterad fråga och styrelsen arbetar kontinuerligt med detta.
• Medlemmar i föreningen ansvarar för att fungerande brandvarnare finns i lägenheten.
• Rökning och användande av öppen eld är förbjudet på vind och i källare liksom i alla gemensamma utrymmen som exempelvis i bastun.
• Inga brandfarliga eller explosiva ämnen får förvaras på vindar och i källare.
• Vinds- och källargångar, liksom trapphus, skall hållas fria från alla slags föremål.
• Vid eventuell brand ska man inte lämna lägenheten och man ska inte vistas i trapphuset vid eventuell rökutveckling.
• Utrymning sker via balkong eller, om balkong saknas, via fönster. Brandkårens stegar uppges klara 8 våningar.
• Läs gärna Brandskyddsföreningens råd för privatpersoner.
Fastighetsskötaren gör regelbunden brandskyddsrondering. Ytterligare information kan fås av fastighetsskötaren.

Bredband
I föreningens fastigheter finns fr.o.m. halvårsskiftet 2014 fiberanslutning för bredband, telefoni och TV. Som medlem i föreningen kan man välja att ansluta sig till någon eller flera av dessa tjänster eller att tills vidare avstå (beträffande TV, se Kabel-TV nedan). Operatör för fibernätet är Ownit. Mer information kan fås på expeditionen.

Buller och andra störningar
I dag arbetar vi och är lediga på ett helt annat sätt än tidigare. Det innebär att buller och annat störande ljud kan vara påfrestande även under dagtid. Vi renoverar och bygger om våra lägenheter i mycket större omfattning än tidigare vilket medför mycket störande ljud. Vi måste alla vara medvetna om detta och begränsa störningar så långt det är möjligt. Visa hänsyn! Informera de närmaste grannarna om du tänker ha en större tillställning eller göra störande arbeten. Upplever du störningar av något slag, t.ex. nedskräpning, bör du i första hand vända dig till någon i styrelsen. Om du finner anledning att sätta upp ett eget anslag om detta så är föreningens policy att du måste ange ditt namn, eftersom anonyma meddelanden oftast upplevs negativt och får motsatt effekt.  Riktlinjer och regler hittar du här.

Cyklar
Cykelrum finns i varje hus, cykelställ finns även utanför husen och i backen vid Reimersholmsgatan, samt vid trappan upp mot Pokalvägen. Det är inte tillåtet att kedja fast cyklar vid träd eller räcken. Långtidsförvaring av cyklar som inte används regelbundet kan erbjudas. Kontakta expeditionen.

Ekonomisk förvaltning
Huvuddelen av föreningens ekonomiska förvaltning sköts av HSB Stockholm.

Expeditionen
Expeditionen ligger i bottenvåningen i Pokalvägen 6. Expeditionen är bemannad måndagar 17-19 samt torsdagar 7-9. Telefonnummer är 08 – 668 12 98. Det går också bra att ringa till Åkerlunds kundservice på 08 – 390 650 eller mejla till info@akerlundsfastighet.se. Vid akuta fel under lunchstängt samt fredagar 15–16, ring 070 – 766 63 68. E-post till expeditionen är brfreimer@gmail.com.

Fastighetsförvaltning
Föreningens fastighetsförvaltare heter Henrik Albrecht, 073-100 77 23 eller info@abcfastighet.se.

Fastighetsskötsel
Föreningen anlitar för närvarande Åkerlunds Fastighetsservice. Fastighetsskötaren träffas på expeditionstiderna. Tider och telefonnummer finns anslagna i våra entréer och här på hemsidan.

Fågelmatning
Fåglar och andra vilda djur får inte matas så att nedsmutsning eller sanitär olägenhet uppstår. Tänk på att allt ätbart som läggs ut kan dra till sig råttor.

Föreningsmöte
Styrelsen inbjuder medlemmarna årligen till ett föreningsmöte på senhösten. Då presenteras pågående och planerade arbeten samt budgeten för det kommande året. Medlemmarna har tillfälle att ge synpunkter och förbättringsförslag och ställa frågor. Se vidare under rubriken Årsstämman, nedan.

Försäkringar
Föreningen har en fastighetsförsäkring som bl.a. innebär att Anticimex tjänster ingår utan extra kostnad för de boende. Om du tänker kontakta Anticimex för eventuell åtgärd skall du först informera fastighetsskötaren eller någon i styrelsen om problemet. För att undvika höga självrisker vid t.ex. vattenskador, betonar styrelsen vikten av att varje medlem tecknar en tilläggsförsäkring för bostadsrätt till hemförsäkringen.

Grovsopor
Föreningen har ett grovsoprum i P3 med ingång genom den stora plåtdörren strax till vänster om entréporten. Använd det för sådant som inte kan läggas i hushållssopor eller i återvinningsbehållarna på Reimersholmsgatan. Läs noggrant reglerna för vad som får slängas och inte slängas innan du lägger avfall i grovsoprummet. Felfria saker, som kan komma till användning för någon av dina grannar, kan ställas på särskilda hyllor. Portnyckeln går dit. Varje år i maj ställs containrar ut under en vecka mellan P3 och P5 samt en vecka vid P4. Anslag om detta sätts upp i portarna.

Gästlägenheter
Brf Reimer har två gästlägenheter som kan hyras av föreningens medlemmar max 3 nätter i rad. Diana heter lägenheten på Pokalvägen 3. Den ligger i entréplanet och har ett rum med två sängar och en extrasäng och kostar för närvarande 200 kr per natt. Där finns ett trinettkök med kylskåp och från hallen når man duschrum och toalett. Högalid heter lägenheten på Pokalvägen 4. Den ligger i källarplan med ingång utifrån och består av ett rum med en våningssäng, en bäddsoffa och en extrasäng, kök, dusch och toalett och kostar för närvarande 300 kr per natt. Bokning och nyckeluthämtning sker på expeditionen där du också kan hämta regler för gästlägenheterna. Regler för gästlägenheterna finns även här på hemsidan. Gjorda bokningar hittar du här, men bokningar kan inte göras på hemsidan.

Hobbylokal
Det finns en hobbylokal i källaren i P3. Den är uppdelad i ett snickerirum och ett målarrum. Man kan använda lokalen för att göra enklare arbeten. Givetvis städar man efter slutfört arbete. Nyckel lånas på expeditionen.

Husvärdar
Föreningen har utsett fem personer som husvärdar som finns till hands som hjälp för medlemmarna och styrelsen när det gäller att lösa vissa frågor av teknisk eller annan praktisk natur. Information om deras uppgifter och hur man kan nå dem anslås i portarna och kan fås på expeditionen.

Informationsbladet
Styrelsen ger ut Pokalbladet (c:a fyra ggr/år). Det informerar om senaste nytt i föreningen och dess omgivningar. Tidigare utgåvor kan fås på expeditionen och finns att ladda ned här.

Julgranar
Föreningen anvisar plats där du som medlem kan lägga din julgran. Den kan läggas i slänten, till vänster om statyn Diana. Se anslag i portarna.

Kabel-TV
Föreningen har avtal med ComHem och deras bas-TV-utbud ingår i månadsavgiften. Telefonnummer till ComHem service finns anslaget i portarna. Se vidare under rubriken Bredband.

Kulturkommittén
Reimersholmes kulturkommitté ordnar många olika aktiviteter och arrangemang, som affischeras på anslagstavlorna. Alla boende i föreningen är medlemmar och välkomna till aktiviteterna., som mestadels är gratis. Om det är någon kostnad står det på affischen. Brf Reimer är representerad i kommittén. Har du idéer eller är du intresserad av att engagera dig i kulturkommittén, hör av dig till ordförande Lotta Hede (lotta.hede@gmail.com).

Köksfläktar
Endast kolfilterfläktar är tillåtna. Fläktar får ej anslutas till kökets imkanal då detta stör husets ventilation. Se vidare under rubriken Ventilation.

Markiser
Markiser får bara monteras över balkongerna. Kontakta fastighetsskötaren för information om infästningsmetod, utformning och färg.

Nycklar
Förutom lägenhetsnycklar finns också portnycklar. Portnyckeln går till alla gemensamma utrymmen i det egna huset och till portarna i övriga hus samt tvättstugor och grovsoprum.

Odlingslotter
På berget mellan P4 och P6 samt på platån nedanför P4:s baksida, finns ett antal odlingslotter att låna för privat bruk. För närvarande är det kö till lotterna. Har du frågor kan du kontakta Ulrika Gunnarsson Östling på ulrikagostling@gmail.com.

Ombyggnader och underhåll
Eftersom det är föreningen som är fastighetsägare måste tillstånd inhämtas från styrelsen för alla större planerade ombyggnader. Använd med fördel detta ansökningsformulär. Våra fastigheter är klassificerade som kulturhistoriskt intressanta och styrelsen är därför restriktiv beträffande planlösningsändringar, rivning av väggar, utbyggnad av badrum m.m. Våtrumsarbeten (i bad/duschrum, toalett och kök) skall utföras av hantverkare med giltigt ”Våtrumscertifikat”, se föreningens särskilda regler. Detta certifikat skall uppvisas för styrelsen/fastighetsskötaren innan arbetet påbörjas. Vid genombrytning av vägg skall ritning godkännas av styrelsen innan arbetet påbörjas. Köksfläktar får ej anslutas till kökets imkanal. Se även stadgarna

Organisationsnummer
Brf Reimers organisationsnummer är 702001-7559.

Parkeringsplatser
Föreningen har ett antal parkeringsplatser som det är kö till. Anmäl intresse på expeditionen. Föreningen har dessutom en plats för lastning och lossning utanför P4. OBS! P-förbud på denna plats! Regler för parkeringsplatserna och kön finns här.

Pensionärsklubb
HSB:s Pensionärsklubb Reimersholme, HPR, är en aktiv förening. Expedition och klubblokal ligger på Reimersholmsgatan 31, 1 tr ned. Anslag om föreningens aktiviteter sätts upp i våra entréer.

Sopnedkast
Alla hushåll på Reimersholme är anslutna till ett sopsugssystem, som innebär att soporna sugs iväg till en uppsamlingscentral på ön. Sopsugssystemet är känsligt. Kostsamma stopp har inträffat – oftast beroende på pizzakartonger och andra föremål som varit för stora och fastnat. Alla föreningarna på ön är delägare i sopsugssamfälligheten, vilket innebär att alla enskilda hushåll delar på kostnaderna. Vissa kostnader är fasta, men till största delen är avgifterna baserade på sopornas vikt. Använd därför sopnedkasten endast för välpaketerade hushållssopor och utnyttja sopsorteringsstationen på Reimersholmsgatan och grovsoprummet för andra sopor.

Städning
Mattpiskning får endast ske på piskbalkongerna högst upp i husen. Sängkläder, mattor etc. får inte skakas från balkonger och fönster. Det är inte tillåtet att lägga dörrmattor utanför lägenhetsdörrarna av brandsäkerhetsskäl och för att trappstädningen ska underlättas. Städning i föreningens gemensamma utrymmen som trapphus m.m. sköts av en städentreprenör.

Säkerhetsdörr
Säkerhetsdörr som monteras i våra fastigheter får ej avvika från ursprungligt standardutseende. Styrelsen/fastighetsskötaren ska kontaktas för godkännande av modell och utseende.

Tidningsinsamling
Behållare för tidningspapper finns utanför P3 och P6. De töms en gång i veckan. Tänk på att endast tidningar, tidskrifter, skrivpapper och telefonkataloger liksom papperskassar får läggas i behållarna. Kartong och wellpapp lämnas i sopsorteringsstationen på Reimersholmsgatan eller sammanvikta i särskild behållare i grovsopsrummet. Kuvert läggs i dina hushållssopor.

Tvättmaskiner
Egna tvättmaskiner bör kopplas in i badrummet, inte i köket eller något annat utrymme. Tätskikt som skyddar om läckage uppstår finns endast i badrummet. Föreningen tar inte något ansvar för vattenskador som orsakas av tvättmaskiner i lägenheterna.

Tvättstugor
Bokningsbara tvättmaskiner och ”spontantvättmaskiner” finns i P5 respektive P6. För vår gemensamma trivsel är det viktigt att vi alla följer de ordningsregler som finns. Som exempel kan nämnas vikten av att inte lämna kvar tvätt. Fastighetsskötaren tömmer tvättstugorna på kvarglömd tvätt den 1:a i varje månad. Tvätten mellanlagras till den sista i månaden varefter den bortskänkes till välgörenhet, om ingen gjort anspråk på det glömda. Bokningslistor och information om tvättstugorna finns anslaget i respektive tvättstuga. Läs mer om regler för tvättstugorna och bokning här.

Utlåning
Medlemmarna kan låna följande saker på expeditionen: Hög stege, borrhammare, pirra, barnstol för små barn, barnstol för litet större barn, tio stapelbara extrastolar, två större extrabord (8 pers) och två mindre extrabord (6 pers).

Ventilation
Lägenheterna ventileras genom tilluftsventiler i fönstrens överkant. OBS! Dessa skall alltid vara öppna. Frånluften går via kökens och badrummens imkanal och i vissa fall via ventiler i sovrum. Frånluften styrs av fläktar på taken.

Årsmöte
Årsmöte (föreningsstämma) hålls senast under maj månad. Till stämman kan medlemmarna lämna förslag på olika åtgärder, motioner, som lämnas senast sista februari, och behandlas av styrelsen som avger ett förslag till beslut. På stämman beslutar närvarande medlemmar eller ombud i de frågor som framläggs av medlem eller av styrelsen. Dagordningen och årsredovisningen delas ut till samtliga medlemmar i samband med kallelsen till årsmötet. Extra exemplar av årsredovisningen kan hämtas på expeditionen och finns att ladda ner här. Kallelsen anslås också på anslagstavlorna i samtliga entréer.

Senast uppdaterad 2016-10-10.