Föreningens ändamål är att tillhandahålla bostäder åt sina medlemmar. Det ligger i föreningens intresse att bostadsrättsinnehavarna verkligen också bor i sina lägenheter och är aktiva och ansvarsfulla medlemmar som tar ansvar för egen lägenhet, men även fastigheten och föreningen som helhet och kringmiljön. Detta är viktigt för en välfungerande bostadsrättsförening som bygger på ömsesidigt ansvarstagande.

Med upplåtelse i andra hand, vilket ofta kallas ”andrahandsuthyrning”, avses att bostadsrättshavaren upplåter lägenheten till annan för självständigt brukande. Det spelar ingen roll om man tar ut hyra för upplåtelsen eller inte. Det spelar inte heller någon roll om hyresgästen är en närstående till bostadsrättshavaren. Det övergripande regelverket, Bostadsrättslagen, är detsamma.

All andrahandsuthyrning kräver styrelsens godkännande annars riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen tar enligt stadgarna §12 ut en avgift på 10% av ett prisbasbelopp på årsbasis för den period när du hyr ut din lägenhet.

Föreningen accepterar inte uthyrning i kommersiellt syfte (så som till exempel Airbnb). Inte heller annan typ av korttidsuthyrningar som i så fall jämställs med hotellverksamhet.

Föreningen ska alltid ha kännedom om vem som bor i lägenheten när bostadsrättshavaren själv inte bor där. Vid enkel upplåtande av lägenheten till närstående för självständigt boende upp till två veckor behöver du endast anmäla detta till styrelsen med namnuppgift och kontaktuppgifter till de som bor i lägenheten.

Detaljerade bestämmelser om andrahandsuthyrning


Vad räknas som andrahandsuthyrning?

 • Om bostadsrättshavaren upplåter lägenheten till annan för självständigt brukande så räknas det som andrahandsuthyrning. Det spelar ingen roll om man tar ut hyra för upplåtelsen eller inte.
 • Även om du lånar/hyr ut till barn, barnbarn eller släkting medan du själv bor någon annanstans räknas det som andrahandsuthyrning som kräver ansökan om tillstånd från styrelsen.
 • Du har som lägenhetsinnehavare rätt att hysa inneboende i din bostad utan styrelsens godkännande. Detta under förutsättning att du själv samtidigt brukar lägenheten som bostad. I annat fall är det att betrakta som andrahandsupplåtelse.

Hur går jag tillväga om jag vill hyra ut min lägenhet?

 • För att hyra – eller låna – ut din bostadsrättslägenhet i andra hand måste du ha styrelsens tillstånd (7 kap 10 § bostadsrättslagen) och ansökan ska vara skriftlig. Ansökan ska göras i god tid före hyresförhållandet.
 • Anmälningsblankett finns att ladda ner här eller att hämta på expeditionen och skall lämnas i två exemplar. Skriftlig ansökan kan också göras per e-post till brfreimer@gmail.com. Tillstånd ges för högst ett år i taget.
 • Fullständiga kontaktuppgifter till bostadsrättshavaren under uthyrningen skall anges i ansökan. Vid utlandsvistelse skall bostadsrättshavaren även ange kontaktuppgifter till ombud i Sverige som kan företräda denne i alla ärenden.
 • Ansökan skall även innehålla fullständiga uppgifter om din hyresgäst. Beviljad ansökan gäller endast för namngiven hyresgäst. Vill du upplåta till någon annan krävs ny ansökan/tillstånd.

Vad krävs för att styrelsen ska bevilja tillstånd?

 • För att styrelsen ska bevilja tillstånd ska du ha giltiga skäl (7 kap 11 §). Det kan till exempel vara tillfälligt arbete eller studier på annan ort, prövningstid för samboförhållande, barns/barnbarns tillfälliga behov av bostad, annat boende på grund av ålder eller sjukdom, dödsbo. Uppräkningen är inte uttömmande – andra skäl kan prövas.
 • Föreningen accepterar inte uthyrning i kommersiellt syfte (så som till exempel Airbnb). Inte heller annan typ av korttidsuthyrningar som i så fall jämställs med hotellverksamhet.
 • Vid arbete och/eller studier på annan ort skall intyg från arbetsgivare eller utbildningsorganisation bifogas till ansökan.
 • Tillstånd för andrahandsupplåtelse ges för högst ett år i taget. Vill du förlänga upplåtelsen ska du göra ny ansökan och lämna in den till styrelsen i god tid innan godkänd andrahandsupplåtelse upphör. Styrelsen beviljar i princip sammanlagt högst tre (3) års andrahandsupplåtelse. Det är samma norm som Hyresnämnden tillämpar. Efterhand som tiden går blir skälen att tillåta fortsatt andrahandsupplåtelse allt mindre värda.
 • Om ansökan avslås av styrelsen kan du vända dig till hyresnämnden och få frågan prövad.

Vilka skyldigheter har jag när jag hyr ut min lägenhet?

 • Den som bebor din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och du bör ha ett skriftligt hyresavtal. Lämpligt också att kräva att hyresgästen skall ha hemförsäkring.
 • Under hela uthyrningstiden är det du som har det fulla ansvaret gentemot föreningen avseende underhåll, föreningens tillgång till lägenheten, uppfyllande av ordningsregler, hänsyn till grannar etc.
 • Du är skyldig att hålla dig underrättad om vad som sker i föreningen och eventuella krav som ställs på dig som medlem.

Vad kan hända om jag hyr ut utan styrelsens godkännande?

 • Om du hyr eller lånar ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning. Du kan också komma att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld.