Vid enstaka upplåtande av lägenheten för självständigt boende överstigande en vecka, men understigande en månad, räcker det om du anmäler detta till styrelsen med namnuppgift på personen och längden för upplåtandet. Föreningen accepterar inte uthyrning i kommersiellt syfte såsom t.ex. Airbnb. För att styrelsen ska bevilja tillstånd för andrahandsuthyrning ska du ha beaktansvärda skäl (7 kap 11§, bostadsrättslagen). Det kan t.ex. vara tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Föreningen tar ut en avgift på 10% av ett prisbasbelopp per år när du hyr ut i andra hand (regleras i stadgarna §12). Styrelsen hanterar inte ansökningar för kortare tid än 6 månader.

Detaljerade bestämmelser om andrahandsuthyrning
Det ligger i föreningens intresse att så många som möjligt av bostadsrättsinnehavarna verkligen också bor i sina lägenheter och är aktiva och ansvarsfulla medlemmar i föreningen. Det är en viktig förutsättning för en väl fungerande bostadsrättsförening.

Att bo i bostadsrätt skiljer sig avsevärt från att bo i hyreslägenhet. En bostadsrättsförening har till exempel inget intresse av att gå med vinst. Bostadsrättsinnehavarnas månadsavgifter skall täcka utgifterna för räntor och amorteringar på föreningens lån samt driftskostnader. Genom att du är bostadsrättsinnehavare har du del i inte bara föreningens tillgångar utan också i skulder och driftskostnader. Du har givetvis ett ansvar för din egen lägenhet men även för fastigheten som helhet och kringmiljön. Du väljer på stämman en styrelse och är med och beslutar om ditt boende.

En omfattande andrahandsuthyrning i en bostadsrättsförening medför flera problem, anonymiteten ökar. En hyresgäst har i allmänhet mycket litet eller inget intresse för föreningen. Det är svårt att engagera medlemmar som inte bor i huset etc. Styrelsen har därför en restriktiv policy till andrahandsuthyrning. Styrelsen tillämpar hyresnämndens normer vid sin bedömning av andrahandsuthyrningar. I princip innebär detta maximalt tre års andrahandsuthyrning. Om ansökan avslås av styrelsen kan du vända sig till hyresnämnden och få frågan prövad.

Föreningen ska alltid ha kännedom om vem som bor i lägenheten när bostadsrättshavaren själv inte bor där.

 • För att hyra – eller låna – ut din bostadsrättslägenhet i andra hand måste Du ha styrelsens tillstånd (7 kap 10 § bostadsrättslagen) och ansökan ska vara skriftlig. Ansökan ska göras i god tid före hyresförhållandet.
 • Anmälningsblankett finns att ladda ner här eller att hämta på expeditionen och skall lämnas i två exemplar. Skriftlig ansökan kan också göras per e-post till brfreimer@gmail.com. På ansökan ska det tydligt framgå varför lägenheten ska upplåtas, till vem och för hur lång tid. Tillstånd ges för högst ett år i taget.
 • Vid enstaka upplåtande av lägenheten för självständigt boende överstigande en vecka, men understigande en månad, räcker det om Du anmäler detta till styrelsen med namnuppgift på personen och längden för upplåtandet.
 • För att styrelsen ska bevilja tillstånd ska du ha skäl (7 kap 11 §). Det kan till exempel vara tillfälligt arbete eller studier på annan ort, prövningstid för samboförhållande, barns/barnbarns tillfälliga behov av bostad, annat boende på grund av ålder eller sjukdom, dödsbo. Uppräkningen är inte uttömmande – andra skäl kan prövas. Den som förvärvat en bostadsrätt med spekulativa syften anses inte ha skäl att upplåta lägenheten i andra hand. Inte heller andra ekonomiska skäl som korttidsuthyrning, upplåtelse för att kunna betala av skulden för bostadsrätten är godtagbara.
 • Du har som lägenhetsinnehavare rätt att hysa inneboende i din bostad utan styrelsens godkännande. Detta under förutsättning att du själv samtidigt brukar lägenheten som bostad. I annat fall är det att betrakta som andrahandsupplåtelse enligt punkten ovan. Den inneboende får inte förorsaka föreningen och dina grannar problem eller upplevas som störande.
 • Tillstånd för andra-hands upplåtelse ges för högst ett år i taget. Vill du förlänga upplåtelsen ska du göra ny ansökan och lämna in den till styrelsen i god tid innan godkänd andra-hands upplåtelse upphör. Styrelsen beviljar i princip sammanlagt högst tre års andrahandsupplåtelse. Det är samma norm som Hyresnämnden tillämpar. Efterhand som tiden går blir skälen att tillåta fortsatt andra-hands upplåtelse allt mindre beaktansvärda.
 • Tillståndet gäller endast en viss bestämd hyresgäst. Vill du upplåta till någon annan krävs nytt tillstånd.
 • Den som bebor din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och du bör ha ett skriftligt hyresavtal. Efter två år får din hyresgäst besittningsrätt till lägenheten om ni inte avtalat bort det.
 • Informera din hyresgäst om de regler som gäller i föreningen. Du är ansvarig för att hyresgästen sköter sig.
 • Även om du lånar/hyr ut till barn, barnbarn eller släkting under längre tid än en månad medan du själv bor någon annanstans gäller ovanstående om ansökan om tillstånd från styrelsen.
 • Om du hyr eller lånar ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning. Du kan också komma att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld.