Vid överlåtelse av lägenhet skall en avflyttningskontroll göras. Det gäller vid försäljning eller överlåtelse av annan anledning som gåva eller arv. Utöver denna besiktning gör styrelsen och fastighetsskötaren tillsammans  regelbundna besiktningar av alla lägenheter i föreningen.

Syftet med avflyttningskontroller är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts som har otillåtna ändringar. Det som främst kontrolleras vid en avflyttningskontroll är ventilations-, värme- och sanitetsinstallationer, att inga allvarliga skador finns, att inga otillåtna ändringar eller installationer gjorts. Om anmärkningar finns, åläggs bostadsrättshavaren att åtgärda dessa.

Avflyttningskontroller bekostas av föreningen. När styrelsen fått ett godkänt protokoll, kan den formella handläggningen av överlåtelsen slutföras.

Det åligger bostadsrättshavaren att informera styrelsen om att en överlåtelse planeras. Det ligger i såväl dennes, som i föreningens intresse, att detta sker i god tid så att eventuella brister kan åtgärdas innan överlåtelseprocessen slutförs. Om anmärkningar finns, åläggs bostadsrättsinnehavaren att åtgärda dessa och efterbesiktning görs av fastighetsskötaren (Åkerlunds).

Alt 1. När åtgärderna godkänts, arkiveras avflyttningsprotokollet och styrelsens handläggning av överlåtelsen kan slutföras.

Alt 2. Om säljare kommer överens med köpare att denne övertar ansvaret för nödvändiga åtgärder ska detta tydligt framgå i överlåtelsehandlingarna tillsammans med ett av köparen signerat avflyttningsprotokoll.

Medlemskap i föreningen kan ej beviljas den som övertar lägenheten innan avflyttningskontroll har gjorts och eventuella brister har åtgärdats och godkänts.

Styrelsen vill betona att denna avflyttningssyn inte i något avseende ersätter köparens ansvar att undersöka lägenheten inför tillträde. Beställning av avflyttningskontroll görs via mail till brfreimer@gmail.com