Förråd som hör till lägenheten
Till varje lägenhet hör ett lite större vinds- eller källarförråd, samt även ett mindre källarförråd (fd matkällare). Dessa förråd är knutna till respektive lägenhet och finns i en förteckning på expeditionen. Du ser ditt fyrasiffriga förrådsnummer på den vita plåtskylt som sitter ovan förrådsdörren.

Extraförråd (hyreslokal)
Utöver de förråd som hör till varje lägenhet har föreningen ett antal extraförråd som hyrs ut enligt kösystem.

Anmälan köplats
Om du är intresserad av att hyra något av dessa förråd anmäler du det på expeditionen i P6, eller via epost till brfreimer@gmail.com. För närvarande är det kö. Endast den som är medlem i föreningen har rätt till köplats.

Hyra och hyrans betalning
● Hyran varierar beroende på extraförrådets storlek. Alla extraförråden har en fast kostnad per år om 1800 kr per förråd, plus en rörlig kvadratmeterhyra per år om 375 kr per kvadratmeter.
● Hyran erlägges i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början till föreningen genom avgiftsavi till hyresgästens adress.
● Vid försenad betalning skall hyresgästen betala ränta enligt räntelagen samt ersätta kostnader för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader.

Regler för extraförråd
● Bostadsrättsinnehavare kan endast kan få hyra ett extraförråd oavsett hur många delägare som äger bostadsrätten gemensamt eller hur många bostadsrätter man äger i föreningen.
● Extraförrådet upplåtes i befintligt skick. Sålunda har hyresgästen under avtalstiden inte rätt till reparation, ändring eller förbättring av extraförrådet, om inte annat skriftligen överenskommits mellan hyresvärden och hyresgästen.
● Hyresgästen svarar för städning av extraförrådets hela yta samt ansvarar för all skada, som uppstår inom eller runtom extraförrådet, på grund av vårdslöshet eller försummelse av hyresgästen, hushållsmedlemmar eller inneboende.
● Elskåp/eluttag tillhörande förrådet får inte nyttjas för laddning av elverktyg eller liknande. Hyresgästen får inte heller utföra arbeten som medför risk för brand eller annan skada på föreningens fastighet eller annans egendom.
● Hyresgäst förbinder sig att inte förvara brandfarliga varor i förrådet. Exempel på sådana varor är gastuber, gasol, tändvätska, acetylen, drivmedel, förtunning, koncentrerad spolarvätska och sprayburkar.
● Hyresgäst ansvarar själv för att försäkra det lösöre som förvaras i förrådet, föreningen ansvarar ej för detta.
● Det åligger hyresgästen att själv anskaffa och använda godkänt/lämpligt hänglås till sitt förråd.
● Förrådet får ej användas i kommersiell verksamhet.
● Hyresvärden äger rätt till tillträde till utrymmet för att utföra sedvanligt underhåll av föreningens fastighet i övrigt. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran. Hyresvärden skall tillse att arbetet påbörjas utan oskäligt dröjsmål samt att det genomförs utan onödig eller oskälig tidsutdräkt.
● Andrahandsuthyrning av extraförråd eller varaktig utlåning är inte tillåten. Byte av extraförråd mellan två medlemmar kan ske efter kontakt med styrelsen.
● Vid avflyttning ansvarar hyresgästen för att lämna extraförrådet städat samt i gott skick. Om det inte sker äger föreningen rätt att debitera hyresgästen kostnaden för detta.
● Förändring av hyran kan genomföras av hyresvärden genom enkel avisering via brev eller e-post, med tre månaders notis, i enlighet med avtalets angivna uppsägningstid. Hyran kan dock endast förändras en gång per 12 (tolv) månaders period.
● Andrahandsuthyrning av förråd eller varaktig utlåning är inte tillåten. Byte av förråd mellan två medlemmar kan ske efter kontakt med styrelsen.
● Rökning är absolut förbjudet i förrådet.

Fullständigt avtal med samtliga regler samt villkor kring avtalstider, hävning/uppsägning, förlängning och avtalets upphörande går att ta del av på expeditionen.