Om en medlem drabbas av störning som upplevs som oacceptabel bör medlemmen och styrelsen handla enligt följande rutin. En störning kan orsakas av såväl grannar som tekniska problem.

Steg 1
Vid en störning grannar emellan skall alltid den som blivit störd först själv utan dröjsmål prata med den som stör (om man kan identifiera vem det är). Är man inte medveten om att man stör någon uppfattas det som trevligare att bli kontaktad av den som blivit störd än av t ex någon i styrelsen. Är störningen av teknisk art skall man kontakta fastighetsskötaren eller styrelsen.

Steg 2
Har den första kontakten med grannen inte gett något resultat kan man vända sig till styrelsen som då inom en vecka kontaktar den granne som stör. När det gäller tekniska problem skall fastighetsskötaren eller styrelsen inom en vecka meddela hur och när åtgärd planeras.

Steg 3
Om störningen inte upphör uppmanas den som störs att notera de enskilda tillfällen man blir störd i ett särskilt störningsprotokoll. Även de närmaste grannarna bör fylla i störningsprotokoll. Detta pågår tills ett tillräckligt antal noteringar gjorts, dock i max 4 veckor.

Steg 4
Styrelsen gör en bedömning om störningarna kan anses vara oacceptabla eller ej. I det fall det gäller en oacceptabel störning av en granne lämnas en rättelseanmaning till den som stör inom en vecka efter att protokollet har inkommit.

Om störningen kan härledas till problem i fastigheten, se steg 2.

Om störningen bedöms vara så liten att man får tåla den kontaktar styrelsen den som anmält störningen och meddelar hur bedömningen gjorts.

Steg 5
Om den som stör anser sig felaktigt bedömd skall vederbörande påpeka detta för styrelsen. Parterna bör då ta hjälp av en medlemskonsulent i HSB Stockholm, eller motsvarande, för opartisk bedömning.

Steg 6
Om konflikten ändå inte kan biläggas bör parterna anlita jurist för att försöka bilägga konflikten varefter rättsliga åtgärder kan vidtas.

Observera att om störningen är av extremt allvarlig natur eller inte upphör trots upprepade rättelseanmaningar har föreningen rätt att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning. Se stadgarna, §42, pkt 5.