I skadeförebyggande och kostnadsbesparande syfte skall följande tillämpas vid ombyggnation av kök och våtrum.

Vid ombyggnation av kök och våtrum skall ansökan om tillstånd för ombyggnation eller renovering skickas till brfreimer@gmail.com. Använd med fördel detta ansökningsformulär. Av ansökan skall framgå vilka arbeten som skall utföras och av vem. Till ansökan skall bifogas ev. ritning, kopia på intyg att VVS-entreprenör är auktoriserad av Säker Vatten och för elektriker behörighetsintyg från Elsäkerhetsverket. Dessutom skall entreprenör som arbetar med tät- eller ytskikt i våtrummet vara auktoriserad av GVK eller BKR. Intyg om detta skall bifogas ansökan. Ansökan skall endast skickas i PDF-format. Detta gäller själva ansökan, utdrag som visar föreslagna entreprenörers auktorisation, ritningar med huvudmått som visar utformning före och efter, bilder som visar nuvarande utformning.

Inget arbete får påbörjas innan styrelsen har givit tillstånd för ombyggnationen. Tillstånden är endast skriftliga och skall kunna visas upp vid senare förfrågan, och är en värdehandling som kan visas upp för köpare, föreningen eller försäkringsbolag.

Om arbete med tappvatten- eller avloppsledningar skall utföras, skall entreprenören vara godkänd av Säker Vatten. Se www.sakervatten.se/hem för mer information.

Skall elarbeten utföras, skall anlitad elektriker vara behörig. Denna information fås av Elsäkerhetsverket (sök på ”behörighet som elinstallatör” på www.elsakerhetsverket.se). På begäran kan installationsintyg begäras av elektrikern.

AB Svensk Våtrumskontroll, GVK (Golvbranschens Våtrumskontroll), ger ut branschregler för vattenskadesäkert byggande, med förteckning över GVK-auktoriserade företag. Ett GVK-auktoriserat företag är bästa garanti för ett professionellt utfört våtrumsarbete. Personalen i dessa företag har dokumenterad kunskap om hur tätskikt ska utföras. Vi rekommenderar att Ni använder ett GVK-auktoriserat företag! V.g. se www.gvk.se för mer information.

För att tätskiktsarbete i våtrum ska uppfylla kraven i Byggkeramikrådets (BKR) Branschregler för Våtrum, BBV, krävs att företaget har behörighet utfärdad av Byggkeramikrådet. Idag är BKR den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela ”byggsverige” ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området. V.g. se http://www.bkr.se/ för mer information.

Skall kakling rivas som är utförd innan 1982, kan asbestprov utföras på befintliga sätt- och fogmassor. Om dessa innehåller asbest, måste asbestsanering utföras. Asbesthaltiga byggnadsmaterial förekom i hantering fram till 1982.

När avjämningsmassa är lagd, skall styrelsen kontaktas för besiktning. Besiktning skall göras innan tätskikt läggs. Vid entreprenader gäller allmänt att dessa skall alltid besiktigas före, under och efter utförande. Föreningen skall dessutom alltid göra en slutbesiktning när arbetet är slutfört. Bostadsrättshavaren kontaktar föreningens styrelse eller tekniska förvaltaren för detta.

Föreningen rekommenderar att bostadsrättshavare använder Hantverkarformuläret 17. Du  hittar formuläret genom att söka på ”Hantverkarformuläret 17” på Konsumentverkets hemsida.

Checklista för renovering av badrum finns på finns på BKR:s hemsida.

Samtliga ovanstående branschregler ansluter till varandra.

Innan slutbetalning av entreprenaden görs, skall beställaren ha:

  1. För el, installationsintyg från behörig elektriker. Se Elsäkerhetsverket.
  2. Vid ändringar av rördragning för vatten, installationsintyg från entreprenör ansluten till Säker Vatten
  3. För våtrum, kvalitétsdokument från entreprenör ansluten till GVK eller Byggkeramikrådet
  4. Godkänd besiktning av föreningen.

OBS! När kök- och våtrumsuppdrag utföres, skall entreprenören bära väl synlig legitimation från sin branschorganisation. Det händer att godkänd entreprenör, skickar ut ej auktoriserad utförare.

Utförares våtrumscertifikat skall kontrolleras. Kvalitetsdokument med bifogade monteringsanvisningar skall utfärdas av entreprenören. Beställaren skall få ett exemplar av detta innan slutbetalning.

Det skall särskilt noteras att när arbetena avslutats, kvarstår bostadsrättshavarens ansvar i enlighet med föreningens stadgar.

Observera att samtliga försäkringsbolag har skrivit in följande undantag i hemförsäkringens bostadsrättstillägg: Skada på grund av läckage från badrum, duschrum, tvättstuga eller annat våtutrymme som inte uppfyller de bygg- och branschregler samt tillverkarens råd och anvisningar som gällde vid byggnads- eller installationstillfället, täcks inte av bostadsrättstillägget.  Det innebär alltså att försäkringsbolagen inte ersätter nämnda skador.

Uppdaterat 2017-03-15