Avflyttningskontroll

Från och med 1 december 2013 skall avflyttningskontroller göras vid överlåtelser av lägenheter. Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts som har otillåtna ändringar. Det som främst kontrolleras vid en avflyttningskontroll är ventilations-, värme- och sanitetsinstalla-tioner, att inga allvarliga skador finns, att inga otillåtna ändringar eller installationer gjorts. Om anmärkningar finns, åläggs bostadsrättshavaren att åtgärda dessa.

Avflyttningskontroller bekostas av föreningen. När styrelsen fått ett godkänt protokoll, kan den formella handläggningen av överlåtelsen slutföras.

Det åligger bostadsrättshavaren att informera styrelsen om att en överlåtelse planeras. Det ligger i såväl dennes, som i föreningens intresse, att detta sker i god tid så att eventuella brister kan åtgärdas innan överlåtelseprocessen slutförs. I det fall protokollet visar brister, skall efterbesiktning göras av fastighetsskötaren när dessa är åtgärdade.

Medlemskap i föreningen kan ej beviljas den som övertar lägenheten innan avflyttningskontroll har gjorts och eventuella brister har åtgärdats och godkänts.

Beställning av avflyttningskontroll görs hos föreningens fastighetsförvaltare Henrik Albrecht, 073-100 77 23 eller info@abcfastighet.se.